Mason olmayan giremez!

Üniversitelere başörtüsüyle giremeyen kız öğrenciler ayıbından kurtulalı çok fazla olmadı. Hatta bazı üniversitelerin hala bu ayıpta ısrarlı olduğu bile haber olarak karşımıza çıkabiliyor. Başı örtülü öğrenciyi okula sokmayan "derin" yapıların, aynı üniversitelerin başına bir dönem mason isimlerin geçmesinden hiç rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Hatta Türkiye öyle bir dönem yaşadı ki, devlet katında önemli bir yere gelebilmenin anahtarı masonluk olarak görüldü. Hükümetteki bakanların çoğunun, başbakanların mason oldukları görüldü. Peki Masonluk nedir ve ülkemizin önde gelen masonları kimlerdir? Konuyla ilgili araştırmamızı dikkatinize sunuyoruz.

Mason olmayan giremez!

"Masonluk nedir?" sorusunun cevabı olarak www.dinimizislam sitesinde şunlar yazılı:

"Daha çok Yahudilik temelleri üzerine dayalı olarak, millî ve manevî değerleri bozmak gayesiyle kurulduğu bildirilen, idealleri çok gizli, fakat örgütleri açık bir teşkilattır. Eski Mısır’dan alınmış bazı sembollerle birlikte, Yahudi tarih, din ve sembolleriyle çok yakın bir bağlantısı vardır.

1877 Mason Locaları Genel Toplantısında üyelerin yeminlerini kutsal kitaplar üzerine değil, namus üzerine yapmaları kararlaştırıldı. Masonların 1900’de bir toplantıda aldıkları kararla ilgili zabıtların 102. sayfasında, (Dindarlara ve mabetlere galip gelmek kâfi değildir, asıl maksadımız dinleri yok etmektir) yazılıdır. Bu yönleriyle komünistlere çok benzerler. Masonlar, komünist ülkelerde komünist olarak, kapitalist ülkelerde kapitalist olarak çalışırlar. Yani bulundukları yerin rengini alırlar.

Masonlar, İslâmiyet’i mason localarının direktiflerine uygun olarak anlatan din kitapları, Kur’an-ı Kerim tefsirleri, ilmihaller yazdırdıkları gibi, bu kimselere, “büyük İslâm âlimi, müctehid, müceddid” gibi isimleri yakıştırarak Müslümanları gerçek İslâmiyet’ten uzaklaştırmaya çalışmışlardır. C. Efgani, M. Abduh, Reşit Rıza gibi kimseler, bunun önemli misalini teşkil ederler. Les Franco-Maçons kitabında bunlar övülerek 127. sayfasında, (Mısır’da kurulan mason localarının başına C. Efgani ve ondan sonra M. Abduh getirildi. Bunlar Müslümanlar arasında masonluğun yayılmasına çok yardım ettiler) denilmektedir.  Bu üç mason ile çömezleri, mezhepleri yıkmak için çok önemli faaliyetler göstermişlerdir. F. Bilgiler kitabında (Hindistan’daki dinde reformculardan, İngiliz casusu Mevdudi İskoç masonu idi) deniyor.

Osmanlının son döneminde İttihatçılar, Musa Kazım ve Ürgüplü Mustafa Hayri efendi gibi masonları Şeyhülislam yaparak, bunlar vasıtasıyla dinde reform yapmaya çalışmışlardır. Masonluğun gizlilikle ilgili genel prensibi özetle şöyledir: (Masonluk kendini her yerde hissettirmeli, her yere hâkim olmaya çalışmalı, fakat hiç bir yerde görünmemelidir.)

1900 yılındaki toplantı zabıtlarının 102. sayfasında, (Dindarlara ve mabetlere galip gelmek kâfi değildir. Asıl maksadımız, bütün dinleri yok etmektir) yazmaktadır. (Rehber Ansiklopedisi)"

***

Bu önemli girişten sonra yazımıza devam edelim...

Masonluk ilk çıktığı andan itibaren gerileme dönemine giren Osmanlı'da da kendisine taraftar bulmakta gecikmedi. Osmanlı döneminde Masonluğun gelişimi incelendiğinde, Londra’da ilk büyük locanın kuruluşundan sadece dört yıl sonra, 1721’de Fransız masonlarının İstanbul’da bir loca kurduğu bazı kaynaklarda yer alır.

İskenderun Locası

Osmanlı toprakları üzerinde adı bilinen en eski loca, İskoçya Büyük Locası’ndan berat almış olarak 1748′de Halep’te kurulan İskenderun locasıdır.

Osmanlı Topraklarındaki Mason locaları bu ilk oluşumların ardından I. Mahmut döneminde, 1748 yılında bir fermanla kapatılmıştır.  Ne var ki 12 sene kadar sonra, 1760′da İstanbul’da yeni localar açılmıştır.  1826 yılında, Vaka-i Hayriye’de Yeniçeri ocağının ve buna bağlı olarak Bektaşi tarikatının kaldırılması sırasında Mason Locaları da kapatılmıştır.

Yirmi sekiz sene sonra, 1856′dan itibaren İstanbul’da Masonluğun yeniden faaliyete geçtiği görülmektedir.

2. Abdülhamid Han izin vermedi

Yirmi yıl içinde 60′tan fazla Loca açıldı. 2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışından itibaren 2. Meşrutiyetin ilanına kadar İstanbul'daki Osmanlı tebaasında masonik faaliyete rastlanmadı.  Buna karşılık İzmir, Selanik gibi şehirlerde mason locaları çalışmaya devam etti. 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesinden sonra masonlar yeniden faaliyete geçti.

1923 yılında Cumhuriyet’in kurulmasıyla Maşrık-ı Azam-ı Osmanî Türkiye Büyük Maşrıkı adını aldı. Halk evlerinin kuruluşuyla bir süre faaliyetlerini askıya alan masonlar, 1948'den itibaren yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başladılar.

Masonların etkisi

Burada ilginç bir bilgiden söz edelim. İkinci Dünya Savaşı’nın Müttefiklerin üstünlüğü ile sona ereceğinin anlaşılmasıyla Batı dünyası savaş sonrasıyla ilgili düzenlemeleri ve ilkeleri saptamayı hedefleyen konferanslarda buluşmaya başladılar. Birleşmiş Milletler örgütünün oluşturulması, örgüte hangi ülkelerin, hangi koşullarla alınacağı belirlenmeye başladı.  Türkiye, Müttefiklerin yanında yer almaya karar vererek 1945 başında Almanya ve yandaşlarına savaş ilan etmişti. Ancak Müttefik cephede yer almanın ilk koşulu çok partili demokratik ülke olmaktı. Ayrıca bu ülkelerin hepsinde masonik faaliyetler serbestti. O güne kadar tek partili rejimle idare edilen Türkiye, Birleşmiş Milletler'e girebilmek için demokrasiye izin vermek zorunda kaldı. Yani bakmayın Türkiye'ye demokrasiyi İsmet Paşa getirdi masallarına...

Buradan çıkarılacak ikinci bir ders de, Masonların güçlü ülkeler nezdinde ne kadar etkili oldukları... Yani Birleşmiş Milletler cemiyetine girmek isteyen Türkiye, 5 Şubat 1948′de masonluğun faaliyete geçmesine yeniden izin verdi. Hatta halkevi yapılan binalardan bazıları yeniden masonlara geri verildi.

2013 yılı itibariyle masonlar 13 ilde 231 loca halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kabinenin çoğu mason

Bu kadar ansiklopedik bilgiden sonra Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ünlü masonlara kısaca göz atalım. Bakalım ünlü isimlerden hangileri derneğin resmi sitesine göre masonmuş. Bu isimlere bakmadan önce bir konuya daha dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet katında önemli bir göreve gelebilmenin tek yolu olmuş adeta masonluk. Bir dönem Bakanlar Kurulu'nun büyük çoğunluğu masonlar arasından seçilmiş. Elbette bu kadar yetkili olan masonların, "kardeş"lerine nasıl yardımcı olduklarını söylemeye bile gerek yok. Zira masonlar arasındaki dayanışma her zaman çok ileri seviyelerde gerçekleşmiştir.

Sıra geldi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası'nın resmi sitesinde yer alan masonlardan bazılarına...

Sadrazam Talat Paşa

Hürriyet Kahramanı olarak ünlenen Resneli Niyazi

Cavit Bey-Maliye Nazırı

Cemal Paşa-Bahriye Nazırı

Faik Süleyman-Maliye Müsteşarı

Mithat Şükrü Bleda-İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi

Suat Hayri Ürgüplü-Başbakan

Hasan Saka-Başbakan

Kazım Özalp-TBMM Başkanı

Hasan Ali Yücel-Milli Eğitim Bakanı

Tevfik Rüştü Aras-Dışişleri Bakanı

Selim Sarper-Dışişleri Bakanı

Mümtaz Tarhan-Çalışma Bakanı

Selim Sarper-Dışişleri Bakanı

Zühtü Velibeşe-Ticaret Bakanı

Ahmet Dallı-Ticaret Bakanı

Reşat Muhlis Erkmen-Tarım Bakanı

Hulusi Köymen-Milli Savunma Bakanı

Münir Birsel-Milli Savunma Bakanı

Vasıf Çınar-Milli Eğitim Bakanı

Mustafa Necati-Milli Eğitim Bakanı

Mehmet Cemil Uybadin-İçişleri Bakanı

Şükrü Kaya-İçişleri Bakanı

Hasan Menemencioğlu-Adalet Bakanı

Mümtaz Ökmen-Adalet Bakanı

Cevat Abbas Gürer-Atatürk'ün yaveri ve Bolu Milletvekili

Enver Ziya Karal-Türk Tarih Kurumu Başkanı

Hasan Cemil Çambel-Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Milletvekili

Kazım İsmail Gürkan-İstanbul Üniversitesi Rektörü

Mustafa İnan-İTÜ Rektörü

Besim Ömer Akalın-Darülfünun Emini (İÜ Rektörü)

Ali İhsan Sabis-Birinci Ordu Komutanı

Gazi Osman Paşa-Plevne komutanı

Mim Kemal Öke-Atatürk'ün doktoru

Mehmet Emin Yurdakul-Milli şair

Ziya Paşa-Şair

Mithat Cemal Kuntay-Şair

Rıza Tevfik-Yazar ve Filozof

Ahmet Emin Yalman-Gazeteci

Ahmet Rasim-Gazeteci ve Yazar (Falaka'nın yazarı)

Hüseyin Cahit Yalçın-Gazeteci ve Yazar

Reşat Nuri Güntekin-Yazar (Çalıkuşu romanının yazarı)

Ziya Gökalp-Yazar ve sosyolog

Ayhan Işık-Aktör

***

Liste böyle uzayıp gidiyor. Son olarak masonluktaki dereceleri de meraklıları için sıralamak istiyoruz. 33 dereceli mason sözcüğünün kaynağı bakın nereden geliyormuş...

 

Masonluktaki dereceler

1. Derece: Çırak

2. Derece: Kalfa

3. Derece: Usta

4. Derece: Ketum Üstat

5. Derece: Mükemmel Üstat

6. Derece: Sır Kâtibi

7. Derece: Nazır

8. Derece: Bina Emiri

9. Derece: Dokuzlar’ın Seçilmiş Üstadı

10. Derece: Onbeşler’in Seçilmiş Üstadı

11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye

12. Derece: Üstat Mimar

13. Derece: Solomon Krallığı’nın Şövalyesi

14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)

15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)

16. Derece: Kudüs Prensi

17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi

18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)

19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)

20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı

21. Derece: Prusya Şövalyesi

22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)

23. Derece: Sır Sandığı Başkanı

24. Derece: Sır Sandığı Prensi

25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi

26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)

27. Derece: Kudüs Tapınağı’nın Hakim Amiri

28. Derece: Güneş Şövalyesi

29. Derece: Saint Andre Büyük İskoçyalısı

30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi

31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan

32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi

33. Derece: Büyük Genel Müfettiş

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık