BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinin talebelerinden ehl-i sünnet alimi, çok sayıda kitabın naşiri Emekli Öğretmen Albay Süleyman Kuku (A. Faruk Meyan) Trabzon'da vefat etmiştir. Allahü Teala rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 3 Ağustos'ta Trabzon Sürmene ilçesi Baştımar köyü cami, İkindi namazından sonra defnedilecektir.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
  • 03 Ağustos 2019, Cumartesi 12:26

Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinin talebelerinden ehl-i sünnet alimi Emekli Öğretmen Albay Süleyman Kuku (A. Faruk Meyan) Trabzon'da vefat etmiştir. Allahü Teala rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

3 Ağustos'ta Trabzon Sürmene ilçesi Baştımar köyü cami, İkindi namazından sonra defnedilecektir.

xxx

İslâm literatürüne âid çok sayıda mühim eserleri, yıllardan beri Türk milletinin irfânına kazandıran, gerçekten âlim denilebilecek vasfa sâhib Süleyman Kuku beyefendi, Trabzon’un Sürmene kazasının Baştımar Köyü’nde 1938 yılında dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul tahsilini Sürmene’de yaptıktan sonra İstanbul’da Kuleli  Askerî  Lisesi’nde okudu. Kuleli  Askerî  Lisesi’ni bitirdikten sonra bir iki ay Harb Okulu’na devam etti. Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri adına Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçiş yaptı. Fakülteden “pekiyi” derece ile mezun oldu. Rus Dili ve Edebiyatı dışında İngilizce ve Tarih Bölümü’nün Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan sertifika aldı. Ankara’da Kara Harb Okulu’nda bir yıl vazife yapıp İstanbul’da Kuleli Askerî Lisesi Rusça öğretmenliğine tayin oldu. On altı yıl bu vazifede bulundu.  İki yıl Türk-Rus hududu rodemarkasyonu, ya‘nî   sınır düzeltme çalışmalarında tercüman olarak görev aldı. Öğretmenlik hayatı Kuleli  Askerî  Lisesi’nde, Harb Akademisi’nde ve Ordu Yabancı Diller Okulu’nda geçti.

Üniversitede talebe iken, yaz tatillerinde Arapça’ya çalıştı. Sarf ve nahvi memleketinde Hacı Hanefî Hoca’dan okudu. Subay çıktıktan sonra devrin en büyük âlimlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvasî hazretlerinin büyük oğlu, Kadıköy müftüsü, faziletli Seyyid Ahmed Mekkî Efendi’den mantık, fıkıh, usûl-i fıkıh, akaid, meanî, tefsîr ve benzeri ilimleri tahsîl etti. Van müftüsü, Seyyid Muhammed Kasım Efendi’den ilimde icâzet aldı.

Kuleli Askerî Lisesi’nde talebe iken mezkûr Abdülhakîm Arvasî hazretlerinin ma‘nevî evlâdı Kimyâ öğretmeni Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin talebesi oldu ve Onun yol göstermesi ile hayatının istikametini buldu. Ve bundan sonra hep onu ve büyüklerini takib etti.  

Tasavvufa da meraklıydı. Bu yolda Seyyid Abdülhâkim ve İmâmı Rabbâni hazretleri ve yolundakilerle mânevi irtibatı yanında Afganistan’da bulunan Müceddidi yolunun temsilcisi İbrahim Müceddidi ile mektûblaşmaları olmuştur.

Ayrıca Doğu Türkistan’dan Kayseri’ye hicret eden Abdülhalîl-i Müceddidi hazretleri ile zaman zaman İstanbul’da ve Kayseri’de görüşüp, husûsi halkasına dâhil olmuştur. Her ne kadar bu hususta fazla konuşmazsa da, oradan istifade ve istifaze eylemiş olduğu el ve izin almış olduğu yakınlarınca ma‘lûmdur.

1983 yılında devlet hizmetindeki görevini tamamladıktan sonra bütün zamanını Türk- İslâm klasiklerini günümüz Türkçesine aktarmakla geçirdi.  

Osmanlıca pek çok klasik eserin yanında Arapça ve Farsça, biraz da Urduca’dan olmak üzere yirmibeş - otuzbin sahifeyi aşan çevirilerle; telif ve tercüme kitab ve risâleler olmak üzere ellinin üzerinde eseri bulunmaktadır.

Reklâmdan ve zâhirden uzak, hakikata ve içe dönük, hizmetle geçen bir hayatı vardır. Tanıdıkları çok, dostları azdır. Gece onun için gündüzden kıymetlidir. Büyüklerinin dostu, küçüklerinin melcei ve duâcısıdır.  

Hayatı ni’met, mematı nikmettir, üzüntüdür. Her nefesini Resûl-i ekremin (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) dinine hizmetle geçirmek, en güzel ve devamlı duâsıdır. 
 

SÜLEYMAN KUKU’NUN ESERLERİ 


 Arapçadan Tercümeler:

1. Mîzân-ül Kübrâ: (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı)

2. Keşf-üz Zünun ve Zeyli (4 cild) (Basılmamıştır)

3. Şir‘at-ül İslâm

4. Tarîk-ün Necât

5. Risâle-i Münîre 


 
Farsçadan Tercümeler:

1. Zûbdet-ül Makâmât [Berekât]:      (İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Menâkıbı)

2. Kimyâ-yı Seâdet

3. Evliyânın Kutbu Muhammed Masûm Farukî (Farsça’dan Derleme)      [İçerisinde – Yevakıt-ül Harameyn Risâlesi ve Ezkâr-ı Ma’sûmiyye]

4. Riyad-ün Nâsıhîn

5. Mekâtib-i Şerife

6. Dürr-ül Meârif

7. Umdet-ul Makâmât

8. Mebde ve Meâd

9. Türpüştî Risâlesi

10. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Divânı

11. Tashih-ül Mesâil: Vesikalarla Vehhâbiliğin İç Yüzü

12. Seyfül-Ebrâr: Mezhebsizlik ve Vehhabilik

13. Hazinet-ül - Meârif [Ma’rifetler Hazînesi] Mektûbât 14. Mektûbât-ı Ma’sûmiyye  3 cild [ 2 kitab hâlinde ] 


 
Osmanlıcadan Tercümeler:

1. Birgivî Vasiyetnâmesi

2. Büyük Amentü Şerhi (Feraid-ül fevaid fi beyân-il Akaid)          

3. Dürr-i Yektâ Şerhi

4. Mevzuât-ul Ulum (2 cild)

5. Mir’at-i Kâinât (2 cild)

6. Gülzâr-ı Saminî (Mektûbât) (2 cild)

7. Altı Parmak: Peygamberler Tarihi

8. Mâ’rifetnâme

9. Reşahât

10. Gunyetü-t Tâlibin: (İlim ve Esrar Hazinesi)

11. Şemâil-i Şerîfe 
 


Derleme-Te’lif Eserler:

1. Menkıbelerle İslâm Meşhurları Ansiklopedisi  (4 cild)

2. Son Halkalar ve Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Külliyâtı (2 cild)

3. Çeşme-i Muhabbet (Mevlânâ Hâlid Divânında)

4. İmâm-ı Rabbânî ve Yolundakilerde Namaz

5. Ehl-i Beyt ve Bazı Şecereler

6. Ziyaeddin Mevlânâ Hâlid

7. Mecd-i Tâlid fî Menâkıb-ı Mevlânâ Hâlid ve Arabî, Farisî Mektûbları

8. Gün Batarken Gördüğüm Son Işık 


 
Risâleler Serisi – I :  

1. Risâle-i Vâlidiyye (Ubeydullah-ı Ahrâr “kuddise sirruh”)

2. Muhyiddin Arabî’nin Şerîat, Tarîkat ve Hakîkat Risâlesi ve Şerhi  

3. Tesviyetül İmâd Risâlesi  (Din Direğini Doğrultmak)          

4. Tevbe,İstiğfâr ve Faydaları Hakkında Risâle (Arabiden)

5. Zikrin Fazîleti Hakkında Risâle (Arabiden)

6. Resûlullaha Salavâtın Fazîleti hakkında Risâle (Arabiden)

7. Yevakıt-ul Harameyn Risâlesi  

8. Kıyamet ve Kıyamet Alametleri hakkında Risâle

9. Şah-ı Râh Risâlesi 

10. Mebde ve Me’âd Risâlesi  

11. Rûh-ûl‘Ârifîn Risâlesi (Ziyâeddin Gümüşhânevî-Arabî)

12. Şifâ-ül – Mümînin Rîsalesi

13. Cilâü’l Külûb ve Keşfül-Kurûb Mênakıb-ı Ebû Eyyûb (Arabiden) (Eyyüb Sultan Hazretleri “radıyallahu teâlâ anh” )

14. Ehl-i Beyt Risalesi 


 
Risâleler Serisi - II :

Kadî Senâullah Pâniputî Hazretlerinin Risâleleri

1. İslâm Hukuku (Hukuk-ul İslâm)

2. Zaruri Bilgiler (Mâ Lâ Büdde Minhü)

3. Ölüm ve Kabir Hâlleri (Tezkiretü’l Mevtâ ve’l –Kubur)

4. İrşâd-üt-tâlibîn (Müceddidi Yolu) 


 
Risâleler Serisi - III :

(Vesilet-ün Necât ‘tan)

1. Risâle-i Münire  

2. Ehl-i Sünnet İtikâdı

3. Namaz ve Fazileti

4. Oruç Risâlesi

5. İslâm’da Alış veriş-Bey ve Şirâ

6. Dört Büyük İmâm

7. Hucec-i Katiyye

8. Tarik’un Necât - Kurtuluş Yolu

9. Tenvir 
 

Bunlarla beraber Süleyman Kuku, İmâm-ı Rabbanî hazretlerinin Mektûblarından bazılarını tercüme etmiş ve Kısas-ı Enbiyâ gibi bazı eserlerin bazı bölümlerini sâdeleştirmiştir.  Eserlerinden bazıları A. Farûk Meyân, bazıları da dostlarının isimleriyle neşredilmiştir. 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık