KİM BU "GRAHAM FULLER"

Türkiye’de kaldığı süreyi “Kırk yıldır tesbih çekiyorum” diye espriyle anlatan Fuller, 90’lı yıllarda ABD yönetimine verdiği raporlarda “Amerika’nın tarikatları kullanması” tavsiyesinde bulunmuştur.

KİM BU "GRAHAM FULLER"

ANALİZ/ HASAN ERDEN

Türkiye’de uzun zaman CIA görevlisi olarak görev yapan Graham Fuller, Ilımlı İslam’ın en önemli isimlerindendir. İslami cemaatler üzerinde, özellikle nurculukla ilgili uzun süre araştırmalar yapmıştır. Türkiye’de kaldığı süreyi “Kırk yıldır tesbih çekiyorum” diye bir espri ile ifadesi meşhurdur. 90’lı yıllarda ABD yönetimine verdiği raporlarda “Amerika’nın tarikatları kullanması” tavsiyesinde bulunmuştur.

Graham Fuller’in Türkiye’deki araştırmalarını RAND üstünden para ile destekleyen Earhart Foundation, yılda 2 milyon dolar verirken, tek tek profesörlere yılda 100 biner dolar ödemektedir.

Fuller Ilımlı İslam’ı anlattığı değerlendirmelerinde bu programın gerekçelerini şöyle sıralamıştır:

“Rakiplerin yok edilmesinde, onları içine almak, çatışmaktan çok daha fazla işe yarar.”

“İslamcı hareketleri sisteme dahil etme süreci muhtemelen dışlama politikasından da şiddete dayalı bir karşıtlıktan da daha geniş denetim sağlar.”

“Zulmün çerçevesi ne kadar büyür ve derinleşirse, bir bütün olarak Batı’yı çökertmek için birleşme ihtimalleri o kadar büyük olacaktır.”

Bu sözler, daha açık bir ifade ile şu anlama geliyor: İslâm ülkelerine yönelik düşmanlık stratejisi, sonunda Müslümanların Batı’ya karşı birleşmelerine ve tehdit edici boyutlarda oluşumlar meydana getirmelerine yol açabilir. Öyleyse Müslümanlara dostça ve kendilerindenmiş gibi yaklaşmak gerekir! Onları böyle bir yaklaşımla denetim ve kontrol altına almak daha kolay olacaktır!

Yine G. Fuller şöyle söylüyor: “Yapılacak iki iş var. Bunlardan ilki İslamcı hareketlere karşı izlenen uzlaşmaz politikaları ve tutumları mümkün olduğunca değiştirmektir. Ancak İslam’ın politik sistemden dışlanmasını değil, sisteme dahil edilmesini getiren bir bakışla yaklaşmak gerekmektedir. Dışlama politikalarının işe yaramadığı ortadadır. Baskılar, İslamcı hareketlerin kitle desteğini artırmış ve baskı arttıkça bu hareketler şiddete daha çok yönelmiştir.”

Fuller, Ilımlı İslam stratejisinin “İslamcılar‟ı değiştirmek, uzlaştırmak ve eğitmek üzere tasarlandığını” itiraf ederek “İslami harekatın önündeki en büyük görev inançları çağa (yani Amerika’ya) uyarlamaktır.”diyor.

Graham Fuller şöyle devam ediyor: “ABD’nin yapabileceği en fazla şey, olumsuz politik, ekonomik ve sosyal yönelimleri saptayıp söz konusu rejimlere ABD’nin kaygılarını ve belki reform yapılmadığı müddetçe daha anlamlı yardımlarda bulunamayacağını iletmek olur.(...) Aynı zamanda ılımlı İslami gruplarla diyalog içinde olmak önemlidir.”

ABD’nin Eski Savunma Bakan Yardımcısı olan Paul Wolfowitz, Irak işgalinin birinci yıldönümünde "Bir İslam Reformasyonu'na ihtiyacımız var.” demiştir.

ABD’nin Eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman da, “İslam dünyasında İslam‟ı dönüştürme ABD’nin en önemli stratejik girişimidir ve Türkiye’nin başarısı da bunda büyük rol oynayabilir.” demiştir. ABD yönetiminin ideologlarından Dinesh D’Souza da 1995’te yazdığı kitabında “Biz İslam köktenciliğini dönüştürmeliyiz, liberalleştirmeliyiz” demiştir.

Müslümanları Peygamber’den vazgeçirmek, ABD’nin İslam’a karşı savaşının öncelikli bir konusudur. ABD’nin Irak Eski B. elçisi Z. Khalilzad’ın Yahudi asıllı eşi C. Barnard’in, CIA’ye çalışan araştırma kuruluşu Rand’a hazırladığı raporda "The Hadith Wars" (Hadis Savaşları) başlığı altında Kur’an ve Hadis üzerinde şüpheler meydana getirecek çalışmalar yapılması istenmiştir.

CIA’ye bağlı araştırma kuruluşu RAND’ın 2003’te yayınladığı “Civil Democratic İslam” (Ilımlı Demokratik İslam) adlı raporda şöyle denmiştir: “Kur’an-ı Kerim ve Hadisler üzerinde şüpheler ve oynamalar meydana getirilmeli İslam’ı dejenere etmek için yöntemler bulunmalıdır. Sünnet ve hadislerle amel etmeyen tarikat ve fikir akımlarını desteklemek ve Müslümanların eğitimi üzerine odaklanmalıdır.

Diğer taraftan Ortadoğu uzmanlarından ve siyonist öncülerden Daniel Pipes, İslâm'daki reformist görüşleri yankılandırması için 2003'te George W. Bush tarafından U.S. Institute for Peace'in (USIP) başına atanmıştır. Pipes, bu görevdeyken terörizmle savaşın "nihai hedefi"nin İslâm'ın modernleştirilmesi ya da kendi ifadesiyle "din inşası/religion building" olmak zorunda olduğunu ilan eden bir rapor hazırlamıştır.

“Eski General Motors yöneticilerinden biri olan Charles Mott’un kurduğu, Mott Vakfının desteklediği Almanya merkezli Avrupa İstikrar Girişimi-ESI isimli bir örgüt "İslami Kalvenistler" diye bir rapor yayınlamış ve özellikle Türkiye'deki dinde reform çalışmalarına destek vermiştir.”

“Ilımlı İslam”ın ne olduğunu iyi anlayabilmek için bu düşüncenin mimarlarından olan Feldman’ı iyi tanımak gerekir.

Prof. Noah Feldman Amerika'nın ünlü Harvard Üniversitesi hocalarından birisidir. Yahudi asıllı Amerikalı ve ABD'deki meşhur Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) kıdemli analist olarak çalışmaktadır. Mısır'daki "Müslüman Kardeşler" çizgisindeki İslami hareketleri desteklemiştir. Irak Anayasası'nın hazırlanma sürecinde danışman olarak çalışmış, anayasaya şeriat hükümlerini sokmuştur. Feldman 2003'te yayımlanan "After Jihad" (Cihattan Sonra) adlı kitabında “Türkiye'nin Zorlayıcı bir laik rejimi olduğunu ve Atatürk'ün getirdiği laik sistemi bir kenara bırakıp "İslami renklerin daha belirgin olduğu bir yapıya bürünmenin daha iyi olacağını "iddia etmiştir."

Strategie Review Dergisi’nde yayınlandığına göre, 1994’te ABD’li Ilımlı İslam teorisyenlerinden John Esposito’nun, Lübnan’da toplanan İslam Konferansı’nda, “İslami kesimin önde gelen liderlerinin, İslamcı ideolojinin, çağın gerekleri ve yükselen değerleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini savunduklarını” nakletmiştir. Bu toplantıdaki konuşmalar, ABD sömürgeciliğinin, İslam reformuyla ilgili çalışmalarının o tarihlerde bazı İslam ülkelerinde etkisini göstermeğe başladığını ortaya koymuştur.

Söz konusu Amerikalı otoritelerin çerçevesini çizdiği “Ilımlı İslam”ın ne anlama geldiğini, Amerikalı kadın gazeteci-yazar Elizabeth Liagin, Impact International Dergisi’nde şöyle açıklıyor: "ABD liderleri ve Amerikan dış politikasına yön veren toplum mühendislerinin 'ılımlı İslam'dan söz ederken kastettikleri şey atıl, pasif ve uysal bir İslam portresidir. Yani Amerikan hegemonyasına karşı çıkmayacak, sınırları Batı tarafından çizilmiş, alanı daraltılmış bir İslam..."

Katar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Fetva ve Araştırma Merkezi Üyesi, Uluslararası İslam Alimleri Üyesi Prof. Dr. Ali Karadağı Ilımlı İslam’ın tanımını şöyle yapmıştır: “Söz konusu stratejiyi üreten enstitülerde görülen ve gösterilmeye çalışılan İslam ve Müslüman imajı çok gariptir. İslam’ı anlamak için yapılan taksimatlar İslam’ı anlamaktan çok kafaların karışmasına yarayan taksimatlardır. Yok geleneksel İslam, yok modern İslam, yok aşırı, yok ılımlı İslam, hatta heterodoks, ortodoks, Katolik, Protestan İslamlar da var. Kendi kavramlarıyla ve zihin haritalarıyla İslam`ı anlamaya, tasnif etmeye çalışıyorlar. Bölümlere ayırdıkları bütün bu İslamların hiçbirisinden de memnun olmayıp, çıkarlarına hizmet edecek bir İslam yorumu geliştirmeye çalışıyorlar. Bu hareketin adı da Amerikancı İslam’dır veya Amerikan İslamı’dır. Kendi çıkarlarına göre törpülenmiş bir İslam talepleri. Sadece istemekle de kalmıyorlar, böyle bir İslam dayatmasında bulunuyorlar. Bu yapay İslam’ın en bariz özelliği ise devlet ve dinin ayrı alanlara ait bir olgu olarak görmesidir. Böylelikle devlet ve yönetim talebinde bulunmayan, kendi çıkarlarının önünde engel olmayan Müslüman tipi oluşturulmak amaçlanıyor. Büyük Ortadoğu Projesi’nin önemli bir ayağını işte bu yapay Müslümanlığı İslam ülkelerine yerleştirmek oluşturuyor.”

SONUÇ

Kısacası ABD sömürgeciliği, Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin bulunduğu coğrafyada kendi sömürgeci stratejilerine tabi ve uydu olan bir İslam oluşturmağa çalışıyor. Buna “Ilımlı İslam” deniyor.

Peki bu güdümlü, kontrollü, biçimlendirilmiş İslam” tuzağına Müslüman kitleler nasıl çekilecektir? İslam ülkelerine bu program nasıl kabul ettirilecektir?

Bunun için İslami kitleleri tersine tetikleyecek bir sürek avına ihtiyaç vardır. Müslümanları “Ilımlı İslam” hizasına getirecek bir bahane gerekmektedir.

Bunun için en uygun bahane olarak “İslam terörü” tercih edilmiştir. Müslümanlar “İslam terörü”nden kaçırılmalı ve “Ilımlı İslam” tuzağına düşürülmelidir!

ABD bu bahaneyi de kendisi icat etmiştir. Kendisi eğitmiş, kendisi finanse etmiş ve kendisi sevk ve idare etmiştir.

Fawaz Gerges, Amerika ve Siyasal İslam, Çeviren: Ahmed Emin Dağ, s: 71, A.K.: Fuller and Lesser, Bir Kuşatma Duygusu, s: 119-121

Graham E. Fuller - Ian O. Lesser, Kuşatılanlar- İslam ve Batı‟nın Jeopolitiği, Çeviren: Özden Arıkan, s: 118

Fawaz Gerges, a.g.e., s: 73. Aldığı kaynak: Fuller and Lesser, a.g.e., A Sense of Siege, s: 27.

Graham E.Fuller, a.g.e., s: 115

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık